رویدادها . EVENTS

☯️رویدادهای استانی، منطقه ای، ملی و بین المللی برگزار شده توسط استاد دکتر محمد بیگی و سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF و موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO:

برگزاری ۳۰ دوره مسابقات رزمی قهرمانی استان، کاپ آزاد، چند جانبه و قهرمانی جنوب کشور در بخش آقایان و بانوان تا پایان سال ۹۶ در استان بوشهر توسط استاد بیگی

برگزاری ۲۰ دوره استاژ فنی رزمی، دفاع شخصی، سلاح سرد، داوری و مربیگری رزمی در بخش آقایان و بانوان تا پایان سال ۹۶ در استان بوشهر توسط استاد بیگی

برگزاری مسابقات رزمی قهرمانی بانوان استان تهران در مورخ ۱۲ و ۱۳ مهر ماه سال ۹۷ در تهران توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری مسابقات رزمی قهرمانی آقایان استان بوشهر در مورخ ۹ آذر ماه سال ۹۷ در برازجان توسط استاد بیگی

برگزاری مسابقات قهرمانی رزمی بانوان استان بوشهر در مورخ ۹ آذر ماه سال ۹۷ در برازجان توسط استاد بیگی

برگزاری مسابقات قهرمانی رزمی آقایان استان بوشهر در مورخ ۱۶ آذر ماه سال ۹۷ در نخل تقی توسط استاد بیگی

برگزاری استاژ فنی کشوری آقایان در مورخ ۲۲ آذر ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری استاژ فنی کشوری بانوان در مورخ ۲۲ آذر ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری آزمون دان یک آقایان در مورخ ۲۲ آذر ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری آزمون دان یک بانوان در مورخ ۲۲ آذر ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره مربیگری عملی درجه سه آقایان در مورخ ۲۳ آذر ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره مربیگری عملی درجه سه بانوان در مورخ ۲۳ آذر ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره داوری درجه سه آقایان در مورخ ۲۳ آذر ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره داوری درجه سه بانوان در مورخ ۲۳ آذر ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری مسابقات قهرمانی کشور بانوان در مورخ ۳ و ۴ بهمن ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری مسابقات قهرمانی کشور آقایان در مورخ ۴ و ۵ بهمن ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری آزمون دان یک و دو آقایان در مورخ ۲۵ بهمن ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری آزمون دان یک و دو بانوان در مورخ ۲۵ بهمن ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره مربیگری عملی درجه سه و دو آقایان در مورخ ۲۶ بهمن ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره مربیگری عملی درجه سه و دو بانوان در مورخ ۲۶ بهمن ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره داوری درجه سه و دو آقایان در مورخ ۲۶ بهمن ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره داوری درجه سه و دو بانوان در مورخ ۲۶ بهمن ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری آزمون دان یک، دو و سه آقایان در مورخ ۱۶ اسفند ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری آزمون دان یک، دو و سه بانوان در مورخ ۱۶ اسفند ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری استاژ فنی کشوری آقایان در مورخ ۱۷ اسفند ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری استاژ فنی کشوری بانوان در مورخ ۱۷ اسفند ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره مربیگری عملی درجه سه، دو و یک آقایان در مورخ ۱۷ اسفند ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره مربیگری عملی درجه سه، دو و یک بانوان در مورخ ۱۷ اسفند ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره داوری درجه سه، دو و یک آقایان در مورخ ۱۷ اسفند ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره داوری درجه سه، دو و یک بانوان در مورخ ۱۷ اسفند ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری آزمون دان یک، دو، سه و چهار آقایان در مورخ ۲۹ فروردین ماه سال ۹۸ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری آزمون دان یک، دو، سه و چهار بانوان در مورخ ۲۹ فروردین ماه سال ۹۸ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره مربیگری عملی درجه سه، دو و یک آقایان در مورخ ۳۰ فروردین ماه سال ۹۸ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره مربیگری عملی درجه سه، دو و یک بانوان در مورخ ۳۰ فروردین ماه سال ۹۸ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره داوری درجه سه و دو آقایان در مورخ ۳۰ فروردین ماه سال ۹۸ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره داوری درجه سه و دو بانوان در مورخ ۳۰ فروردین ماه سال ۹۸ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری استاژ فنی رزمی، دفاع شخصی و سلاح سرد آقایان استان اصفهان در مورخ ۱۱ مرداد ماه سال ۹۸ در اصفهان توسط استاد بیگی

برگزاری استاژ فنی رزمی، دفاع شخصی و سلاح سرد بانوان استان اصفهان در مورخ ۱۱ مرداد ماه سال ۹۸ در اصفهان توسط استاد بیگی

برگزاری مسابقات رزمی قهرمانی بانوان استان بوشهر در مورخ ۱۱ مهر ماه سال ۹۸ در برازجان توسط استاد بیگی

برگزاری مسابقات رزمی قهرمانی آقایان استان بوشهر در مورخ ۱۲ مهر ماه سال ۹۸ در برازجان توسط استاد بیگی

برگزاری مسابقات رزمی قهرمانی بانوان استان بوشهر در مورخ ۱۵ آذر ماه سال ۹۸ در دیلم توسط استاد بیگی

برگزاری استاژ فنی رزمی، دفاع شخصی و سلاح سرد کشوری آقایان در مورخ ۱۰ مرداد ماه سال ۹۹ در اصفهان توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری استاژ فنی رزمی، دفاع شخصی و سلاح سرد کشوری بانوان در مورخ ۱۰ مرداد ماه سال ۹۹ در اصفهان توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات رزمی مجازی قهرمانی کشور آقایان در مورخ ۳۰ شهریور ماه سال ۹۹ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات رزمی مجازی قهرمانی کشور بانوان در مورخ ۳۰ شهریور ماه سال ۹۹ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات رزمی مجازی قهرمانی استان فارس آقایان در مورخ ۱۶ آبان ماه سال ۹۹ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات رزمی مجازی قهرمانی استان فارس بانوان در مورخ ۱۶ آبان ماه سال ۹۹ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری استاژ مجازی داوری کیک بوکسینگ کشوری آقایان در مورخ ۵ دی ماه سال ۹۹ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری استاژ مجازی داوری کیک بوکسینگ کشوری بانوان در مورخ ۵ دی ماه سال ۹۹ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات رزمی مجازی قهرمانی بین المللی آقایان در مورخ ۲۲ بهمن ماه سال ۹۹ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات رزمی مجازی قهرمانی بین المللی بانوان در مورخ ۲۲ بهمن ماه سال ۹۹ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری دوره مجازی آموزش داوری بین المللی کیک بوکسینگ آقایان در مورخ ۱۰ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری دوره مجازی آموزش داوری بین المللی کیک بوکسینگ بانوان در مورخ ۱۰ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری دوره مجازی آموزش مربیگری بین المللی کیک بوکسینگ آقایان در مورخ ۱۰ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری دوره مجازی آموزش مربیگری بین المللی کیک بوکسینگ بانوان در مورخ ۱۰ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات رزمی مجازی کمربند طلایی قهرمانی جهان آقایان در مورخ ۳۰ تیر ماه سال ۱۴۰۰ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات رزمی مجازی کمربند طلایی قهرمانی جهان بانوان در مورخ ۳۰ تیر ماه سال ۱۴۰۰ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات مجازی قهرمانی دوی صد متر سرعت آقایان استان اصفهان در مورخ ۳۰ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری دوره مجازی آموزش ماساژ ورزشی آقایان در مورخ ۵ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری دوره مجازی آموزش ماساژ ورزشی بانوان در مورخ ۵ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری دوره مجازی آموزش روانشناسی ورزشی آقایان در مورخ ۲ مهر ماه سال ۱۴۰۰ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری دوره مجازی آموزش روانشناسی ورزشی بانوان در مورخ ۲ مهر ماه سال ۱۴۰۰ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات رزمی مجازی قهرمانی استان فارس آقایان در مورخ ۵ آذرماه سال ۱۴۰۰ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO و انجمن بین المللی میکس کیک بوکسینگ

برگزاری مسابقات رزمی مجازی قهرمانی استان فارس بانوان در مورخ ۵ آذرماه سال ۱۴۰۰ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO و انجمن بین‌المللی میکس کیک بوکسینگ

برگزاری آزمون دان یک الی هفت آقایان در مورخ ۳۰ مهرماه سال ۱۴۰۰ در اصفهان توسط انجمن بین المللی میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری آزمون دان یک الی هفت بانوان در مورخ ۳۰ مهرماه سال ۱۴۰۰ در اصفهان توسط انجمن بین المللی میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره مربیگری درجه سه الی یک آقایان در مورخ ۳۰ مهرماه سال ۱۴۰۰ در اصفهان توسط انجمن بین المللی میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره مربیگری درجه سه الی یک بانوان در مورخ ۳۰ مهرماه سال ۱۴۰۰ در اصفهان توسط انجمن بین المللی میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره داوری درجه سه الی یک آقایان در مورخ ۳۰ مهرماه سال ۱۴۰۰ در اصفهان توسط انجمن بین المللی میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره داوری درجه سه الی یک بانوان در مورخ ۳۰ مهرماه سال ۱۴۰۰ در اصفهان توسط انجمن بین المللی میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره آموزش دفاع شخصی بانوان در مورخ ۲۶ آبان ماه سال ۱۴۰۰ در اصفهان توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری دوره آموزش دفاع شخصی آقایان در مورخ ۲۷ آبان ماه سال ۱۴۰۰ در اصفهان توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات رزمی مجازی قهرمانی بین المللی آقایان در مورخ ۲۲ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات رزمی مجازی قهرمانی بین المللی بانوان در مورخ ۲۲ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات رزمی قهرمانی لیگ بین باشگاهی آقایان شهرستان پردیس استان تهران در مورخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO و انجمن بین المللی میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری مسابقات رزمی مجازی قهرمانی بین المللی آقایان در مورخ ۱۸ شهریورماه سال ۱۴۰۱ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات رزمی مجازی قهرمانی بین المللی بانوان در مورخ ۱۸ شهریورماه سال ۱۴۰۱ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات رزمی قهرمانی بانوان استان بوشهر در مورخ ۸ مهرماه سال ۱۴۰۱ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO و انجمن بین‌المللی میکس کیک بوکسینگ در شهر شبانکاره

برگزاری مسابقات رزمی قهرمانی آقایان استان بوشهر در مورخ ۱۵ مهرماه سال ۱۴۰۱ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO و انجمن بین‌المللی میکس کیک بوکسینگ در شهر شبانکاره

برگزاری مسابقات رزمی مجازی قهرمانی بین المللی آقایان در مورخ ۲۸ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات رزمی مجازی قهرمانی بین المللی بانوان در مورخ ۲۸ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات قهرمانی کشور بانوان در مورخ ۲۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در شهر شبانکاره استان بوشهر توسط انجمن بین المللی میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری مسابقات رزمی مجازی قهرمانی بین المللی آقایان در مورخ ۳۱ شهریور ماه سال ۱۴۰۲ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات رزمی مجازی قهرمانی بین المللی بانوان در مورخ ۳۱ شهریور ماه سال ۱۴۰۲ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات قهرمانی کشور بانوان در مورخ ۲۸ مهر ماه سال ۱۴۰۲ در شهر کرمانشاه استان کرمانشاه توسط انجمن بین المللی میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره مجازی آموزش ماساژ ورزشی در مورخ ۲۸ دی ماه سال ۱۴۰۲ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات رزمی مجازی قهرمانی بین المللی آقایان در مورخ ۲۲ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات رزمی مجازی قهرمانی بین المللی بانوان در مورخ ۲۲ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

☯️INTERNATIONAL EVENTS HELD BY WORLD MIX KICK BOXING ASSOCIATION FEDERATION WMAF AND INTERNATIONAL MIX KICK BOXING LIAN PROTECTION ORGANIZATION IMO:

Holding the Virtual International Men’s Championship on February 10, 2021 by the INTERNATIONAL MIX KICK BOXING LIAN PROTECTION ORGANIZATION IMO

Holding the Virtual International Women’s Championship on February 10, 2021 by the INTERNATIONAL MIX KICK BOXING LIAN PROTECTION ORGANIZATION IMO

Holding the Virtual World Men’s Championship Golden Belt July 21, 2021 by the INTERNATIONAL MIX KICK BOXING LIAN PROTECTION ORGANIZATION IMO

Holding the Virtual World Women’s Championship Golden Belt on July 21, 2021 by the INTERNATIONAL MIX KICK BOXING LIAN PROTECTION ORGANIZATION IMO

Holding the Virtual International Men’s Championship on February 11, 2022 by the INTERNATIONAL MIX KICK BOXING LIAN PROTECTION ORGANIZATION IMO

Holding the Virtual International Women’s Championship on February 11, 2022 by the INTERNATIONAL MIX KICK BOXING LIAN PROTECTION ORGANIZATION IMO

Holding the Virtual International Men’s Championship on SEPTEMBER 9, 2022 by the INTERNATIONAL MIX KICK BOXING LIAN PROTECTION ORGANIZATION IMO

Holding the Virtual International Women’s Championship on SEPTEMBER 9, 2022 by the INTERNATIONAL MIX KICK BOXING LIAN PROTECTION ORGANIZATION IMO

Holding the Virtual International Men’s Championship on FEBRUARY 17, 2023 by the INTERNATIONAL MIX KICK BOXING LIAN PROTECTION ORGANIZATION IMO

Holding the Virtual International Women’s Championship on FEBRUARY 17, 2023 by the INTERNATIONAL MIX KICK BOXING LIAN PROTECTION ORGANIZATION IMO

Holding the Virtual International Men’s Championship on SEPTEMBER 22, 2023 by the INTERNATIONAL MIX KICK BOXING LIAN PROTECTION ORGANIZATION IMO

Holding the Virtual International Women’s Championship on SEPTEMBER 22, 2023 by the INTERNATIONAL MIX KICK BOXING LIAN PROTECTION ORGANIZATION IMO

Holding the Virtual International Men’s Championship on FEBRUARY 11, 2024 by the INTERNATIONAL MIX KICK BOXING LIAN PROTECTION ORGANIZATION IMO

Holding the Virtual International Women’s Championship on FEBRUARY 11, 2024 by the INTERNATIONAL MIX KICK BOXING LIAN PROTECTION ORGANIZATION IMO