رویدادها . EVENTS

۱. استاژ فنی کشوری آقایان در مورخ پنج شنبه ۲۲ آذر ماه در اصفهان
۲. استاژ فنی کشوری بانوان در مورخ پنج شنبه ۲۲ آذر ماه در اصفهان
۳. آزمون دان یک آقایان در مورخ پنج شنبه ۲۲ آذر ماه در اصفهان
۴. آزمون دان یک بانوان در مورخ پنج شنبه ۲۲ آذر ماه در اصفهان
۵. دوره مربیگری عملی درجه سه آقایان در مورخ جمعه ۲۳ آذر ماه در اصفهان
۶. دوره مربیگری عملی درجه سه بانوان در مورخ جمعه ۲۳ آذر ماه در اصفهان
۷. دوره داوری درجه سه آقایان در مورخ جمعه ۲۳ آذر ماه در اصفهان
۸. دوره داوری درجه سه بانوان در مورخ جمعه ۲۳ آذر ماه در اصفهان
۹. مسابقات قهرمانی کشور بانوان در مورخ چهار شنبه و پنج شنبه، ۳ و ۴ بهمن ماه در اصفهان
۱۰. مسابقات قهرمانی کشور آقایان در مورخ پنج شنبه و جمعه، ۴ و ۵ بهمن ماه در اصفهان
۱۱. آزمون دان یک و دو آقایان در مورخ پنج شنبه ۲۵ بهمن ماه در اصفهان
۱۲. آزمون دان یک و دو بانوان در مورخ پنج شنبه ۲۵ بهمن ماه در اصفهان
۱۳. دوره مربیگری عملی درجه سه و دو آقایان در مورخ جمعه ۲۶ بهمن ماه در اصفهان
۱۴. دوره مربیگری عملی درجه سه و دو بانوان در مورخ جمعه ۲۶ بهمن ماه در اصفهان
۱۵. دوره داوری درجه سه و دو آقایان در مورخ جمعه ۲۶ بهمن ماه در اصفهان
۱۶. دوره داوری درجه سه و دو بانوان در مورخ جمعه ۲۶ بهمن ماه در اصفهان
۱۷. آزمون دان یک، دو و سه آقایان در مورخ پنج شنبه ۱۶ اسفند ماه در اصفهان
۱۸. آزمون دان یک، دو و سه بانوان در مورخ پنج شنبه ۱۶ اسفند ماه در اصفهان
۱۹. استاژ فنی کشوری آقایان در مورخ جمعه ۱۷ اسفند ماه در اصفهان
۲۰. استاژ فنی کشوری بانوان در مورخ جمعه ۱۷ اسفند ماه در اصفهان
۲۱. دوره مربیگری عملی درجه سه، دو و یک آقایان در مورخ جمعه ۱۷ اسفند ماه در اصفهان
۲۲. دوره مربیگری عملی درجه سه، دو و یک بانوان در مورخ جمعه ۱۷ اسفند ماه در اصفهان
۲۳. دوره داوری درجه سه، دو و یک آقایان در مورخ جمعه ۱۷ اسفند ماه در اصفهان
۲۴. دوره داوری درجه سه، دو و یک بانوان در مورخ جمعه ۱۷ اسفند ماه در اصفهان
۲۵. آزمون دان یک، دو، سه و چهار آقایان در مورخ پنج شنبه ۲۹ فروردین ماه در اصفهان
۲۶. آزمون دان یک، دو، سه و چهار بانوان در مورخ پنج شنبه ۲۹ فروردین ماه در اصفهان
۲۷. دوره مربیگری عملی درجه سه، دو و یک آقایان در مورخ جمعه ۳۰ فروردین ماه در اصفهان
۲۸. دوره مربیگری عملی درجه سه، دو و یک بانوان در مورخ جمعه ۳۰ فروردین ماه در اصفهان
۲۹. دوره داوری درجه سه و دو آقایان در مورخ جمعه ۳۰ فروردین ماه در اصفهان
۳۰. دوره داوری درجه سه و دو بانوان در مورخ جمعه ۳۰ فروردین ماه در اصفهان