رویدادها . EVENTS

☯️رویدادهای استانی، منطقه ای، ملی و بین المللی برگزار شده توسط استاد دکتر محمد بیگی و سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF و موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO:

برگزاری ۳۰ دوره مسابقات قهرمانی استان، کاپ آزاد، چند جانبه و قهرمانی جنوب کشور در بخش آقایان و بانوان تا پایان سال ۹۶ در استان بوشهر توسط استاد بیگی

برگزاری ۲۰ دوره استاژ فنی، دفاع شخصی، سلاح سرد، داوری و مربیگری در بخش آقایان و بانوان تا پایان سال ۹۶ در استان بوشهر توسط استاد بیگی

برگزاری مسابقات قهرمانی بانوان استان تهران در مورخ ۱۲ و ۱۳ مهر ماه سال ۹۷ در تهران توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری مسابقات قهرمانی آقایان استان بوشهر در مورخ ۹ آذر ماه سال ۹۷ در برازجان توسط استاد بیگی

برگزاری مسابقات قهرمانی بانوان استان بوشهر در مورخ ۹ آذر ماه سال ۹۷ در برازجان توسط استاد بیگی

برگزاری مسابقات قهرمانی آقایان استان بوشهر در مورخ ۱۶ آذر ماه سال ۹۷ در نخل تقی توسط استاد بیگی

برگزاری استاژ فنی کشوری آقایان در مورخ ۲۲ آذر ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری استاژ فنی کشوری بانوان در مورخ ۲۲ آذر ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری آزمون دان یک آقایان در مورخ ۲۲ آذر ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری آزمون دان یک بانوان در مورخ ۲۲ آذر ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره مربیگری عملی درجه سه آقایان در مورخ ۲۳ آذر ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره مربیگری عملی درجه سه بانوان در مورخ ۲۳ آذر ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره داوری درجه سه آقایان در مورخ ۲۳ آذر ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره داوری درجه سه بانوان در مورخ ۲۳ آذر ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری مسابقات قهرمانی کشور بانوان در مورخ ۳ و ۴ بهمن ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری مسابقات قهرمانی کشور آقایان در مورخ ۴ و ۵ بهمن ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری آزمون دان یک و دو آقایان در مورخ ۲۵ بهمن ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری آزمون دان یک و دو بانوان در مورخ ۲۵ بهمن ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره مربیگری عملی درجه سه و دو آقایان در مورخ ۲۶ بهمن ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره مربیگری عملی درجه سه و دو بانوان در مورخ ۲۶ بهمن ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره داوری درجه سه و دو آقایان در مورخ ۲۶ بهمن ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره داوری درجه سه و دو بانوان در مورخ ۲۶ بهمن ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری آزمون دان یک، دو و سه آقایان در مورخ ۱۶ اسفند ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری آزمون دان یک، دو و سه بانوان در مورخ ۱۶ اسفند ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری استاژ فنی کشوری آقایان در مورخ ۱۷ اسفند ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری استاژ فنی کشوری بانوان در مورخ ۱۷ اسفند ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره مربیگری عملی درجه سه، دو و یک آقایان در مورخ ۱۷ اسفند ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره مربیگری عملی درجه سه، دو و یک بانوان در مورخ ۱۷ اسفند ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره داوری درجه سه، دو و یک آقایان در مورخ ۱۷ اسفند ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره داوری درجه سه، دو و یک بانوان در مورخ ۱۷ اسفند ماه سال ۹۷ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری آزمون دان یک، دو، سه و چهار آقایان در مورخ ۲۹ فروردین ماه سال ۹۸ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری آزمون دان یک، دو، سه و چهار بانوان در مورخ ۲۹ فروردین ماه سال ۹۸ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره مربیگری عملی درجه سه، دو و یک آقایان در مورخ ۳۰ فروردین ماه سال ۹۸ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره مربیگری عملی درجه سه، دو و یک بانوان در مورخ ۳۰ فروردین ماه سال ۹۸ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره داوری درجه سه و دو آقایان در مورخ ۳۰ فروردین ماه سال ۹۸ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری دوره داوری درجه سه و دو بانوان در مورخ ۳۰ فروردین ماه سال ۹۸ در اصفهان توسط سبک میکس کیک بوکسینگ WMAF

برگزاری استاژ فنی، دفاع شخصی و سلاح سرد آقایان استان اصفهان در مورخ ۱۱ مرداد ماه سال ۹۸ در اصفهان توسط استاد بیگی

برگزاری استاژ فنی، دفاع شخصی و سلاح سرد بانوان استان اصفهان در مورخ ۱۱ مرداد ماه سال ۹۸ در اصفهان توسط استاد بیگی

برگزاری مسابقات قهرمانی بانوان استان بوشهر در مورخ ۱۱ مهر ماه سال ۹۸ در برازجان توسط استاد بیگی

برگزاری مسابقات قهرمانی آقایان استان بوشهر در مورخ ۱۲ مهر ماه سال ۹۸ در برازجان توسط استاد بیگی

برگزاری مسابقات قهرمانی بانوان استان بوشهر در مورخ ۱۵ آذر ماه سال ۹۸ در دیلم توسط استاد بیگی

برگزاری استاژ فنی، دفاع شخصی و سلاح سرد کشوری آقایان در مورخ ۱۰ مرداد ماه سال ۹۹ در اصفهان توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری استاژ فنی، دفاع شخصی و سلاح سرد کشوری بانوان در مورخ ۱۰ مرداد ماه سال ۹۹ در اصفهان توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات مجازی قهرمانی کشور آقایان در مورخ ۳۰ شهریور ماه سال ۹۹ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات مجازی قهرمانی کشور بانوان در مورخ ۳۰ شهریور ماه سال ۹۹ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات مجازی قهرمانی استان فارس آقایان در مورخ ۱۶ آبان ماه سال ۹۹ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات مجازی قهرمانی استان فارس بانوان در مورخ ۱۶ آبان ماه سال ۹۹ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری استاژ مجازی داوری کیک بوکسینگ کشوری آقایان در مورخ ۵ دی ماه سال ۹۹ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری استاژ مجازی داوری کیک بوکسینگ کشوری بانوان در مورخ ۵ دی ماه سال ۹۹ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات مجازی قهرمانی بین المللی آقایان در مورخ ۲۲ بهمن ماه سال ۹۹ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

برگزاری مسابقات مجازی قهرمانی بین المللی بانوان در مورخ ۲۲ بهمن ماه سال ۹۹ توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

☯️INTERNATIONAL EVENTS HELD BY WORLD MIX KICK BOXING ASSOCIATION FEDERATION WMAF AND INTERNATIONAL MIX KICK BOXING LIAN PROTECTION ORGANIZATION IMO:

Holding the Virtual International Men’s Championship on February 10, 2021 by the INTERNATIONAL MIX KICK BOXING LIAN PROTECTION ORGANIZATION IMO

Holding the Virtual International Women’s Championship on February 10, 2021 by the INTERNATIONAL MIX KICK BOXING LIAN PROTECTION ORGANIZATION IMO