🔵لیست نمایندگان استان ها و مناطق آزاد موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO ایران:

⚫۱. استان آذربایجان شرقی (تبریز)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۲. استان آذربایجان غربی (ارومیه)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۳. استان اردبیل (اردبیل)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۴. استان اصفهان (اصفهان)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۵. استان البرز (کرج)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۶. استان ایلام (ایلام)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۷. استان بوشهر (بندر بوشهر)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۸. استان تهران (تهران)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۹. استان چهارمحال و بختیاری (شهرکرد)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۱۰. استان خراسان جنوبی (بیرجند)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۱۱. استان خراسان رضوی (مشهد)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۱۲. استان خراسان شمالی (بجنورد)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۱۳. استان خوزستان (اهواز)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۱۴. استان زنجان (زنجان)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۱۵. استان سمنان (سمنان)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۱۶. استان سیستان و بلوچستان (زاهدان)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۱۷. استان فارس (شیراز)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۱۸. استان قزوین (قزوین)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۱۹. استان قم (قم)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۲۰. استان کردستان (سنندج)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۲۱. استان کرمان (کرمان)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۲۲. استان کرمانشاه (کرمانشاه)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۲۳. استان کهگیلویه و بویراحمد (یاسوج)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۲۴. استان گلستان (گرگان)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۲۵. استان گیلان (رشت)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۲۶. استان لرستان (خرم‌آباد)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۲۷. استان مازندران (ساری)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۲۸. استان مرکزی (اراک)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۲۹. استان هرمزگان (بندرعباس)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۳۰. استان همدان (همدان)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۳۱. استان یزد (یزد)
🔴نماینده استان:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۱. منطقه آزاد کیش (استان هرمزگان)
🔴نماینده:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۲. منطقه آزاد قشم (استان هرمزگان)
🔴نماینده:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۳. منطقه آزاد چابهار (استان سیستان و بلوچستان)
🔴نماینده:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۴. منطقه آزاد ارس (استان آذربایجان شرقی)
🔴نماینده:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۵. منطقه آزاد انزلی (استان گیلان)
🔴نماینده:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۶. منطقه آزاد اروند (استان خوزستان)
🔴نماینده:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر:

⚫۷. منطقه آزاد ماکو (استان آذربایجان غربی)
🔴نماینده:
🔴نائب رئیس:
🔴نائب رئیس بانوان:
🔴دبیر: