۱. دریافت کنندگان گواهینامه دفاع شخصی از طرف موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس (IMO):

☯️گواهینامه سطح فوق حرفه ای:

☯️گواهینامه سطح حرفه ای:

☯️گواهینامه سطح فوق پیشرفته:

☯️گواهینامه سطح پیشرفته:

☯️گواهینامه سطح متوسطه:

☯️گواهینامه سطح مقدماتی:

محمد سیدی

بهزاد رحیمی دره باغ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

1. RECIPIENTS OF SELF DEFENSE CERTIFICATION ON BEHALF OF THE INTERNATIONAL MIX KICK BOXING LIAN PROTECTION ORGANIZATION IMO:

☯️SUPER PROFESSIONAL LEVEL:

☯️PROFESSIONAL LEVEL:

☯️SUPER ADVANCE LEVEL:

☯️ADVANCE LEVEL:

☯️INTERMEDIATE LEVEL:

☯️BEGINNER LEVEL:

MOHAMMAD SEYEDI

Behzad Rahimi