دان پنج WMAF:

جعفر دیناروند

جلال رحیمی پور

بهنام نعیمی

احمد پاک نهاد

دان چهار WMAF:

یاشار دانیاری

سیدجواد سعادت دوست

دان چهار WMAC:

بابک میدانشاهی

محمدرضا نامدار

دان سه WMAC:

محمدرضا نامدار

دان دو WMAF:

احمد عباس وند

دان یک WMAF:

علیرضا هدایتی