دان پنج WMAF:

جعفر دیناروند

جلال رحیمی پور

بهنام نعیمی

احمد پاک نهاد

دان چهار WMAF:

یاشار دانیاری

سیدجواد سعادت دوست

دان چهار WMAC:

بابک میدانشاهی

محمدرضا نامدار

دان سه WMAF:

رامین کریمی

دان سه WMAC:

محمدرضا نامدار

دان دو WMAF:

احمد عباس وند

دان یک WMAF:

علیرضا هدایتی

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

FIVE DAN WMAF:

Jafar Dinarvand

Jalal Rahimi Poor

Behnam Naeimi

Ahmad Paknahad

FOUR DAN WMAF:

Yashar Daniyari

Seed Javad Saadat Dust

FOUR DAN WMAC:

Babak Meydanshahi

Mohammad Reza Namdar

THREE DAN WMAF:

Ramin Karimi

THREE DAN WMAC:

Mohammad Reza Namdar

TWO DAN WMAF:

Ahmad Abbasvand

ONE DAN WMAF:

Ali Reza Hedayati Rad