گرند مستر دکتر محمد بیگی
رئیس و بنیانگذار جهانی سبک

دکتر احمد پاک نهاد

نائب رئیس

مهندس علیرضا صادقی

دبیر

پریسا عزیزی
رابط اداری

محمد یزدان پرست

مسئول کمیته داوران

دکتر حامد برنگی
مسئول کمیته انفورماتیک

محمدرضا نامدار

مسئول کمیته آکروبات رزمی

فرهاد غلامی
مسئول کمیته روابط عمومی

الهه بلوکی

نائب رئیس بانوان کمیته روابط عمومی

مهندس جلال پاپری مقدم برازجانی
مسئول جنوب کشور

علیرضا سرلک
مسئول مرکز کشور

زهره بحرینی
نائب رئیس بانوان جنوب کشور

مهندس عبدالمهدی حقانی فرد
مسئول کمیته دفاع شخصی جنوب کشور

مهدیه شیری
نائب رئیس بانوان کمیته مسابقات جنوب کشور

نازنین اسفندیاری
نائب رئیس بانوان کمیته آموزش جنوب کشور

سعید اسلام دوست

مسئول کمیته هنرهای فردی جنوب کشور

فاطمه سعدآبادی

نائب رئیس بانوان کمیته قهرمانان جنوب کشور