درجه A:

جلال رحیمی پور
جعفر دیناروند

بابک میدانشاهی

یاشار دانیاری

سیدجواد سعادت دوست

احمد پاک نهاد

درجه B:

مسعود احمدی
حسین کاظمی

محمدرضا نامدار

درجه C:

محمدرضا نامدار
محمد یزدان پرست

علیرضا هدایتی راد

فاطمه سعدآبادی

بابک میدانشاهی

مینا دانش مغانلو

ثریا حسین پور

مریم رباط سرپوشی

مرضیه صحرائی

نگار راشدی خلف آبادی

فرشته حاجی شمسایی

احمد عباس وند