استرالزی:

استرالیا

نیوزلند

گینه نو

ملانزی:

تیمور شرقی

فیجی

اندونزی

کالدونیای جدید

پاپوآ گینه نو

جزایر سلیمان

وانواتو

میکرونزی:

گوآم

کیریباتی

جزایر مارشال

مجمع‌ الجزایر ماریانای شمالی

ایالات فدرال میکرونزی

نائورو

پالائو

پلی‌نزی:

ساموآی آمریکا

جزایر کوک

پلی‌نزی فرانسه

نیووی

جزایر پیت‌کرن

ساموآ

توکلائو

تونگا

تووالو

والیس و فوتونا