☯میکس کیک بوکسینگ (وِماف – WMAF):

سر گرند مستر دکتر محمد بیگی
رئیس و بنیانگذار جهانی

جعفر دیناروند

مسئول کنفدراسیون قاره اروپا

دکتر حامد برنگی
مسئول کمیته انفورماتیک آسیا و جهانی

علیرضا سلمانیان

مسئول کمیته امور بین الملل جهانی

☯کنفدراسیون جهانی هنرهای رزمی (وِماک – WMAC):

سر گرند مستر دکتر محمد بیگی

رئیس و بنیانگذار جهانی

☯موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس (ایمو – IMO):

سر گرند مستر دکتر محمد بیگی

رئیس و بنیانگذار جهانی

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

☯MIX KICK BOXING:

SGM Dr. MOHAMMAD BEIGI

PRESIDENT, FOUNDER & CHAIRMAN OF WMAF

JAFAR DINARVAND

President of European Confederation

Dr. HAMED BARANGI

PRESIDENT OF INFORMATIC COMMITTEE OF ASIA AND WORLD

ALIREZA SALMANIAN

PRESIDENT OF INTERNATIONAL AFFAIRS COMMITTEE OF WORLD

☯WORLD MARTIAL ARTS CONFEDERATION:

SGM Dr. MOHAMMAD BEIGI

PRESIDENT, FOUNDER & CHAIRMAN OF WMAC

☯INTERNATIONAL MIX KICK BOXING LIAN PROTECTION ORGANIZATION:

SGM Dr. MOHAMMAD BEIGI

PRESIDENT, FOUNDER & CHAIRMAN OF IMO