☯میکس کیک بوکسینگ (وِماف – WMAF):

سر گرند مستر دکتر محمد بیگی
رئیس و بنیان گذار جهانی

Gajanand Rajput

مسئول حوزه جنوب آسیا

دکتر احمد پاک نهاد

مسئول کمیته مراقبت و تشریفات جهانی

دکتر حامد برنگی
مسئول کمیته انفورماتیک آسیا و جهانی

☯کنفدراسیون جهانی هنرهای رزمی (وِماک – WMAC):

سر گرند مستر دکتر محمد بیگی

رئیس و بنیانگذار جهانی

☯موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس (ایمو – IMO):

سر گرند مستر دکتر محمد بیگی

رئیس و بنیانگذار جهانی

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

☯MIX KICK BOXING:

SGM Dr. MOHAMMAD BEIGI

PRESIDENT, FOUNDER & CHAIRMAN OF WMAF

Gajanand Rajput

PRESIDENT OF SOUTH ASIA

Dr. AHMAD PAKNAHAD

PRESIDENT OF PROTECTION COMMITTEE OF WORLD

Dr. HAMED BARANGI

PRESIDENT OF INFORMATIC COMMITTEE OF ASIA AND WORLD

☯WORLD MARTIAL ARTS CONFEDERATION:

SGM Dr. MOHAMMAD BEIGI

PRESIDENT, FOUNDER & CHAIRMAN OF WMAC

☯INTERNATIONAL MIX KICK BOXING LIAN PROTECTION ORGANIZATION:

SGM Dr. MOHAMMAD BEIGI

PRESIDENT, FOUNDER & CHAIRMAN OF IMO