☯میکس کیک بوکسینگ (وِماف – WMAF):

گرند مستر دکتر محمد بیگی
رئیس و بنیان گذار

Gajanand Rajput

مسئول حوزه جنوب آسیا

دکتر احمد پاک نهاد

مسئول کمیته مراقبت و تشریفات جهانی

دکتر حامد برنگی
مسئول کمیته انفورماتیک آسیا و جهانی

☯کنفدراسیون جهانی هنرهای رزمی (وِماک – WMAC):

گرند مستر دکتر محمد بیگی

رئیس جهانی

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

☯MIX KICK BOXING:

GM Dr. MOHAMMAD BEIGI

PRESIDENT, FOUNDER & CHAIRMAN OF MIX KICK BOXING

Gajanand Rajput

PRESIDENT OF SOUTH ASIA

Dr. AHMAD PAKNAHAD

PRESIDENT OF PROTECTION COMMITTEE OF WORLD

Dr. HAMED BARANGI

PRESIDENT OF INFORMATIC COMMITTEE OF ASIA AND WORLD

☯WORLD MARTIAL ARTS CONFEDERATION:

GM Dr. MOHAMMAD BEIGI

PRESIDENT, FOUNDER & CHAIRMAN OF WORLD