استاد دکتر محمد بیگی
رئیس و بنیان گذار فدراسیون جهانی

Gajanand Rajput

مسئول حوزه جنوب آسیا

دکتر حامد برنگی
مسئول کمیته انفورماتیک کنفدراسیون آسیا و فدراسیون جهانی