☯فدراسیون جهانی میکس کیک بوکسینگ (وِماف – WMAF):

گرند مستر دکتر محمد بیگی
رئیس و بنیان گذار فدراسیون جهانی

Gajanand Rajput

مسئول حوزه جنوب آسیا

دکتر حامد برنگی
مسئول کمیته انفورماتیک کنفدراسیون آسیا و فدراسیون جهانی

☯کنفدراسیون جهانی هنرهای رزمی (وِماک – WMAC):

گرند مستر دکتر محمد بیگی

رئیس کنفدراسیون جهانی