درجه A:

احمد پاک نهاد

سیدسامان یزدان پناه

جعفر دیناروند

ابوالفضل صفرپور

عرفان سرسختی عراقی

احمد تاتار

درجه B:

جلال رحیمی پور
مسعود احمدی
حسین کاظمی

محمدرضا نامدار

رامین کریمی

درجه C:

محمدرضا نامدار
محمد یزدان پرست

فاطمه سعدآبادی

احمد عباس وند

مهدی محمدی

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

A LEVEL:

Ahmad Paknahad

Seyed Saman Yazdanpanah

Jafar Dinarvand

ABOLFAZL SAFARPOUR

Erfan Sarsakhti Araghi

Ahmad Tatar

B LEVEL:

Jalal Rahimi Poor

Masuod Ahmadi

Hosein Kazemi

Mohammad Reza Namdar

Ramin Karimi

C LEVEL:

Mohammad Reza Namdar

Mohammad Yazdan Parast

Fatemeh Sadabadi

Ahmad Abbasvand

Mahdi Mohammadi