درجه A:

احمد پاک نهاد

درجه B:

جلال رحیمی پور
مسعود احمدی
حسین کاظمی

محمدرضا نامدار

درجه C:

محمدرضا نامدار
محمد یزدان پرست

فاطمه سعدآبادی

احمد عباس وند